اطلاعیه

1397/4/12 سه‌شنبه

مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل

به استناد بند (2) تصویب نامه شماره 32051/ت55313ه مورخ 1397/03/19 هیات محترم وزیران و تبصره ذیل آن، تمامی دستگاه های اجرایی لازم است مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل را پس از جمع با مبلغ افزایش ضریب سال، به تفکیک در ردیف مربوط به هر یک از اقلام حقوق و مزایا اضافه نموده و از ثبت آیتم جداگانه ضریب تعدیل، در فایل 60 آیتمی ارسالی به خزانه مربوط به حقوق کارکنان خودداری نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^