اطلاعیه

1394/12/8 شنبه

اقدامات پایان سال اداره پرداخت استانها

با عنایت به حساسیت روزهای پایانی سال و تراکم فعالیت های موجود در اداره کل خزانه و خزانه معین استانها ، مقتضی است نسبت به بررسی و مطابقت مبالغ دریافتی از اداره کل خزانه بابت "اعتبارات هزینه ای (سایر) ،اعتبارات تملک استانی ،اعتبارات هزینه ای (سایر)دانشگاههای...و همچنین اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران "، منتهی به تاریخ30/11/94 (موضوع نامه شماره 228753/55مورخ 02/12/ 94اداره کل خزانه ) با تخصیص ارسالی ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و در صورت وجود هر گونه مغایرت مراتب را حداکثرتا پایان وقت اداری 10/12/94 به اداره پرداخت استانها و یا به  آدرس پست الکترونیک na ghelich- اعلام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^