1398/8/29 چهارشنبه

پرداخت حقوق آبان ماه خزانه معین استانها

حقوق آبان ماه خزانه معین استانها دستگاه های اجرایی مستقر در استان در مورخ 1398/08/28 پرداخت شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^