1397/3/21 دوشنبه

برگزاري جلسه آموزش سامانه درخواست وجه الكترونيكي

با توجه به انتخاب وزارت نيرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان دستگاه هاي پايلوت به منظور بهره برداري از سامانه درخواست وجه الكترونيكي، روز يك شنبه مورخ 1397/03/20 جلسه آموزشي با حضور مديركل خزانه، ذيحسابان دستگاه هاي يادشده و معاونين و روساي ادارات اداره كل خزانه برگزار شد و همكاران گروه خزانه داري الكترونيكي آموزش هاي لازم براي استفاده از سامانه مذكور را ارايه نمودند. بدين ترتيب مقرر شد اين دو دستگاه بعد از اين درخواست وجه هاي خود را از طريق سامانه درخواست وجه الكترونيكي انجام دهند. لازم به ذكر است پس از گذشت دوره پايلوت و اخذ بازخورهاي موردنظر، كليه دستگاه هاي اجرايي براي ثبت درخواست هاي وجه خود موظف به استفاده از اين سامنه خواهند بود.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^