1396/11/18 چهارشنبه

تصویب نامه شماره 146247 مورخ 1396/11/17 هیات وزیران در خصوص نحوه پرداخت عیدی سال 1396 کارکنان دولت


فايل هاي مربوطه :
بخشنامه عيدي .pdf63.901 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^